Pulse Selector IOM

 Pulse Selector IOM 是振幅调制器的控制单元。用作脉冲选择器可以降低高重频脉冲的重复频率。

此外,您可将该控制单元用作触发脉冲发生器。


 Pulse Selector IOM

 Pulse Selector IOM

 Pulse Selector IOM

相关产品